Chức năng khuyến cáo ứng dụng iPhone "WANT THIS App" Ăn xin bạn có thể quản lý các mục mà bạn muốn

WANT THIS App là một ứng dụng mà bạn có thể quản lý các hạng mục đơn giản muốn bạn.
Tôi có thể dễ dàng đăng ký các mặt hàng khi mục bạn muốn là có thể.
Ngoài ra, bạn không cần phải lo lắng về việc mua các sản phẩm tương tự bởi vì tôi có thể quản lý các mục mà bạn đã từng mua.

Tôi có thể ngăn chặn quá mua mà Bangs súng cao su nếu bạn thiết lập một ngân sách hàng tháng. Như nó kết thúc lên trên ngân sách hàng tháng bạn có thể mua trong một cách có kế hoạch chuyển thêm tiền từ ngân sách hàng tháng sẽ được hiển thị.

Sử dụng là vào bạn bởi vì nó là ứng dụng rất đơn giản!

Nhật / Tiếng Anh hỗ trợ iPod touch thế hệ thứ 4 hoặc sau iPhone 4 hoặc sau iOS 5.0 hoặc mới hơn

WANT THIS Application
Tweet